wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZAMIENNIKIFILTROW.PL
 

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – CLEANBET Piotr Bednarczyk, ul. Okólna 111/19, 42-218 Częstochowa, NIP: 5732549053, REGON: 241837932, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną zamiennikifiltrow.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). 
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.
 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym: zamiennikifiltrow.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient bez zaakceptowania regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez zamiennikifiltrow.pl oraz e-mailowo na adres: kontakt@zamiennikifiltrow.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Ceny wyświetlane na stronie są wiążące w chwili złożenia zamówienia.
 5. Wszelkie oferty promocyjne zawarte na stronie Sprzedawcy są ważne do wyznaczonego na stronie terminu lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
 6. Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w "Twój koszyk" podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesyłane są na adres e-mail Klienta w automatycznym potwierdzeniu po dokonaniu zamówienia.
 7. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08:00 - 16:00).
 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
 10. Dostępnymi środkami kontaktu Klienta ze Sklepem są: 1. telefon – 517 521 507 2. e-mail – kontakt@zamiennikifiltrow.pl 3. adres korespondencyjny – Okólna 111/19, 42-218 Częstochowa
 11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą kwotę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 12. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy (pn. - pt. w godz.: 08:00 - 16:00).
 2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) firma kurierska kurier InPost: 12,99 zł brutto.
 3. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) paczkomat InPost: 10,99 zł brutto.
 4. Przy wyborze płatności za pobranie do kosztów wysyłki trzeba doliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 1,85 zł brutto
 5. Koszty dostawy dotyczą dostaw na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Zamówienia rozpatrywane są przez obsługę sklepu w terminie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w piątek po godz. 13.00, w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższych dniach roboczych po w/w dniu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.
 7. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę w postaci wiadomości przesłanej automatycznie na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość potwierdzająca zawiera rodzaj i ilość zamówionego towaru, ceny jednostkowe poszczególnych towarów, jak i łączny koszt zamówienia wraz z kosztami przesyłki.
 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy towar będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.

V. Formy płatności

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 • za pobraniem
 • przelewem bankowym
 • system płatności internetowych Przelewy24

VI. Ogólne zasady gwarancji

 1. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: CLEANBET Piotr Bednarczyk, ul. Okólna 111/19, 42-218 Częstochowa.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne Nabywca składa na „Druku reklamacyjnym” znajdującym się na stronie zamiennikifiltrow.pl (w zakładce: regulamin sklepu). Druk zgłoszenia powinien być wypełniony czytelnie oraz podpisany przez Nabywcę.
 3. W momencie gdy Nabywca decyduje się na wysyłkę reklamowanego towaru, przesyłka  powinna być wyraźnie oznaczona napisem „reklamacja”.
 4. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony podczas wysyłki. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego zabezpieczenia, lub jego braku, podczas transportu od Nabywcy do Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do żądań Nabywcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego towaru. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie powinien przekroczyć 28 dni roboczych.
 6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień ekranu Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 7. Naprawy pogwarancyjne przyjmowane będą wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: kontakt@zamiennikifiltrow.pl, telefonicznie pod numerem tel. 517 521 507 lub w siedzibie ul. Okólna 111/19, 42-218 Częstochowa.
 8. Nie zastosowanie się Nabywcy do „Ogólnych warunków gwarancji” może prowadzić do zdecydowanego wydłużenia czasu rozpatrzenia reklamacji.

VII. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następnie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121).
 2. Wada Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. 
 6. Roszczenie o wymianę Towaru przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia dostarczenia towaru do Klienta.
 7. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 10 pkt c niniejszego regulaminu.
 8. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 9. W przypadku gdy Klient przy odbiorze przesyłki stwierdzi jej uszkodzenie, powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz  niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. Jeżeli paczka z zewnątrz nie jest uszkodzona, a w środku znajduje się uszkodzony towar,  należy wezwać kuriera (w dniu odebrania przesyłki), oraz spisać protokół szkody. O uszkodzeniu przesyłki należy poinformować sprzedawcę w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki lub w przypadku dni wolnych od pracy w kolejnym dniu roboczym.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od momentu odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: kontakt@zamiennikifiltrow.pl.
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy CLEANBET Piotr Bednarczyk, ul. Okólna 111/19, 42-218 Częstochowa.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego, wcześniej ustalonego z Konsumentem.
 8. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu Towaru Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. W sytuacji gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wtedy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Dz.U. z 2014r. poz. 827).

IX. Dane osobowe


Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w zakładce Polityka prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.
 

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą CLEANBET Piotr Bednarczyk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru. 
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ